راه اندازی سامانه پسماند شهرداری ها در شهر سه قلعه استان خراسان جنوبی


راه اندازی سامانه پسماند شهرداری ها در شهر سه قلعه استان خراسان جنوبی


طی این قرارداد شهرداری سه قلعه از مزایای سامانه پسماند شهرداری ها متعلق به شرکت شاخص اندیشان غرب بهره برداری خواهد کرد.